Christian G. Carlsen Advokat ApS er etableret på adressen Herlev Hovedgade 201A, 2.th., 2730 Herlev.

Christian G. Carlsen Advokat ApS er organiseret som et advokatanpartsselskab med CVR-nr. 29 20 29 82.

Christian G. Carlsen Advokat ApS har klientbankkonti med Danske Bank A/S.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Hos Christian G. Carlsen Advokat ApS er alene beskæftiget advokat Christian G. Carlsen, der er beskikket af Justitsministeriet den 6. november 1978

Advokat Christian G. Carlsen er omfattet af virksomhedens ansvarsforsikring og garantiordning tegnet i HDI SPECIALTY DANMARK. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Christian G. Carlsen Advokat ApS, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Christian G. Carlsen Advokat ApS anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokat Christian G. Carlsen er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jfr. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler, og alle regler, som gælder for udøvelse af advokaterhvervet kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af tvist om et salær og/eller utilfredshed med advokatens adfærd kan klienten klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K,

www.advokatnaevnet.dk